اثرات عمده صاعقه - الف : اثرات حرارتی

سلام
برای جلوگيری از صدمات ناشی از صاعقه اول بايد اثراتی که اين اتفاق طبيعی ايجاد می کند
را بررسی کنيم که عبارتند از :
الف - اثرات حرارتی
ب - اثرات ناشی از تحريک
ج - اثرات الکتروشيميايی
د - اثرات الکترو دينيميکی
ه - اثرات صوتی
و - اثرات القائی
ز - اثرات نوری

حال به بررسی اثر حرارتی بپردازيم

اثرات حرارتی : تاثير آن بستگی به مقدار بار تخليه شده دارد و نتيجه آن تغيير درجه حرارت
در محلهای برخورد ضربه به هادی و افزايش حرارت در نقاط اتصال ضعيف می باشد ۰
در موادی با مقاومت زياد که هدايت ضعيفی وجود دارد انرژی قابل ملاحظه حرارتی صادر
می شود که باعث ايجاد رطوبت در محل گرديده در نتيجه اضافه ولتاژ قابل ملاحظه ای
ايجاد می گردد که ممکن است منجر به انفجار گردد .
با تشکر   
نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢