استانداردFAA

سلام
گراند تجهيزات ارتباطي بر اساس استاندارد FAA
Department of Transportation Federal Aviation Adminitration Standard
اين استاندارد اجرای سيستم گراند برای تجهيزات مخابراتی را به شرح ذيل بيان می نمايد
۱- هر يک از سيستمهای برق گير ؛ ارت تابلوهاي AC ؛ ارت سيستمهاي DC ؛ نول ترانس
و قسمتهای فلزی ساختمان دارای ميله زمين يا چاه مستقل باشد
۲ - شينه اصلی جهت هر يک از موارد فوق برای چند سيستم به صورت جداگانه وجود
داشته باشد و با سيم حداقل ۷۰ ميليمتر مربع به سيستم گران خودش وصل باشد
۳- چاهها يا سيستمهای گراند مربوط به هر مورد با سيم ۱۲۰ ميليمتر مربع و در
عمق ۷۰ سانتيمتری به هم وصل شود تا از اختلاف پتانسيل و ايجاد جرقه گوشه ای
جلوگيری شود
با تشکر
  
نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٢