زمين الكتريكي مناسب

سلام
زمين كردن نقش مهمي را در سيستم هاي الكتريكي بازي مي كند و دلايل اصلي
زمين كردن عبارتند از :
الف - حفاظت افراد و موجودات زنده
ب - حفاظت لوازم
ج - آماده سازي شرايط براي كاركرد درست لوازم
د - اطمينان از قابليت سرويسهاي الكتريكي

يك زمين الكتريكي خوب بايد شامل مشخصات زير باشد
الف - بين الكترود و زمين مقاومت الكتريكي كمي وجود داشته باشد ۰
پايين بودن مقاومت الكتريكي بين الكترود و زمين باعث ميشود كه صاعقه يا هر
جريان اتصال كوتاه ديگر مسير ايجاد شده را بر بقيه مسيرها ترجيح داده و از مسير
گراند ايجاد شده عبور كند و در زمين تخليه گردد ۰
ب - مقاومت خوب در برابر خوردگي
انتخاب مواد براي الكترود زمين و اتصالات آن يك عامل خيلي مهم است ۰
الكترود و ماعلقات آن بايد سالها در زمين بماند بنابراين بايد هرچه امكان
دارد داراي خوردگي كمتري باشد
ج - قابليت انتقال جريان زياد به طور مكرر
د - قابليت كاركرد مناسب براي حداقل ۳۰ سال
با تشكر

  

نویسنده : محمد رضا رضائي نژاد ; ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۱