تاثير نمك بر روي مقاومت الكتريكي

سلام
بررسی تاثير نمک برای خاک ماسه ای با رطوبت ۱۵٪
اضافه کردن نمک در خاک اطراف محل اجرای گراند يا درصد نمک موجود در خاک
تاثير خيلی زيادی در پايين آوردن مقدار مقاومت الکتريکی دارد مثلا در زمينهای
منطقه طبس که به صورت خاک با شوری بالا است در بيشتر حالات اولين چاه اجرايی
جواب خيلی خوبی می دهد البته بايد به نحوی از خوردگی مس و اتصالات جلوگيری شود
چون اگر مراقب نباشيد در طول يک سال ممکن است اتصالات از بين برود و عمل گراند
نداشته باشيم که استفاده از بنتونيت اطراف صفحه مسی و اتصالات می تواند از
خوردگی و عايق شدن أنها جلوگيری نمايد -
به اعداد مقايسه ای زير توجه فرماييد ( فرض بر زمينی با خاک ماسه ای و
رطوبت ۱۵٪ و درصد وزنی نمک موجود در خاک است )(
(درصد وزن نمک به خاک ٫ مقاومت بر حسب اهم * سانتی متر)
(۱۰۷۰۰ ٫ ۰ ٪) (۱۸۰۰ ٫ .۱٪ ) (۴۶۰ ٫ ۱٪ ) (۱۹۰ ٫۵٪ ) (۱۳۰ ٫ ۱۰٪) (۱۰۰ ۲۰٪ )

با تشكر

/ 0 نظر / 12 بازدید