)قسمت اول )طرحي جهت مناطق كوهستاني

سلام
مناطق کوهستانی مخصوصآ جاهايی که سنگ گرانيت و خاک ترکيبی باشند مقاومت مخصوص
زمين خيلی بالاست حدود ۲سال پيش يک گراندی در يکی از همين شرايط پيش آمد و خيلی
حساس و مشکل زا شده بود چون مقدار مقاومت زمين الکتريکی بايد زير سه اهم می بود
تا سيستم ها تحويل و راه اندازی گردد طرحهای مختلفی از جاههای مختلف فرستاده و
اجرا شد در يک مورد حدود ۶*۶ مترمربع زمين به عمق ۲ متر خاک برداری و شبکه ای
با سيم مسی و مربع مربع به ابعاد هر مکعب ۳۰ سانتيمتر داخل آن قراردادند و داخل
آن را خاک کشاورزی ريختند و صاف کردند ولی باز جواب بالای شش اهم بود و کارشناس
مربوطه که از استان ديگر آمده بود حدود يک هفته تمام وقت کار کرد ولی جواب بدست
نيامد و افراد مختلف حدود ۴ ماه روی آن کار کردند و جواب نگرفتند و چون اين محل
نقطه تماس مرکزی جهت چند نقطه بود راه اندازی آن خيلی مهم بود چون من ناظر اين
امر بودم و تشخيص دادم که مشکل ففط نقطه اجرا نيست مسئوليت اجرای آن به من
واگذار شد طی تحقيقاتی که روی اينترنت انجام دادم و با استفاده از تجربيات قبلی
طرحی را با اين پيش زمينه ها اجرا کردم
۱- چون مسير دارای مقاومت مخصوص زياد است هرگونه چاهی يا محل اجرا نمی تواند
در اندازه گيری جواب صحيح بدهدو بايد طرح به صورت سطحي و گسترده انجام شود
۲ - مسير اندازه گيري بايد در يك سطح با محل اجرا باشد ۰ اختلاف سطح اندازه
بيش از مقدار واقعي را نشان مي دهد
۳ - چون سنگ گرانيت مقاومت الكتريكي بالايي دارد بايد از تعدادي ميله به صورت
موازي با قطر زياد استفاده شود
۴ - چون صخره سنگهاي رطوبت ندارند بايد از ماده اي استفاده شود كه رطوبت اوليه
را در مدت زمان طولاني حفظ كند


با استفاده از پيش فرضهاي بالا و نرم افزاي كه در شبكه مربوط به يك شركت مشاور
پيدا كردم بهترين تركيب جهت اجراي گراند به صورت مستطيل بسته و تعداي ميلگراند
بود و با توجه به همه مسائل و اين كه حل مسئله برايم حيثيتي شده بود طرح خود را
به شرحي كه در نوشته بعدي مي آيد اجرا كردم
با تشكر - دنباله در يادداشت بعدي

/ 0 نظر / 16 بازدید