روشهای اندازه گيری گراند

سلام عليکم
برای اندازه گيری مقاومت الکتريکی زمين بايد با استفاده از يک منبع جريان ٫ جريانی را به
زمين تزريق کنيم و اين جريان در مسيرهای مختلفی در لايه های زمين به صورت شعاعی
پخش ميشود و گراديان ولتاژی در زمين ايجاد ميکند با اندازه گيری ولتاز و تقسيم آن بر جريان
تزريق شده در واقع مقاومت را ميتوانيم داشته باشيم و برای اين کار از روشهای مختلفی
استفاده ميشود که يکی از اين روشها ۶۲٪ می باشد

روش ۶۲٪ برای اندازه گيری گراند
در اين روش که معمولا بهترين و مطمئن ترين روش است با استفاده از دستگاه ارت سنج
سه سيمه به اين نحو عمل ميکنيم که محل اتصال وسيم کوتاه سبز و با اس (E(X
به عنوان نقطه ارسال جريان و اندازه گيری ولتاژ به صورت مشترک ميباشد و انصال(S(Y
که با رنگ آبی و طول متوسط است جهت اندازی گيری ولتاژ در ميانه مسير می باشد و
محل اتصال آخر که به عنوان مسير بسته شدن جريان می باشد و با علامت (H(Z
و با رنگ قرمز و بيشترين طول می باشد
اتصال E را به گراند اجرا شده وصل ميکنيم معمولا طول سيم قرمز يا H
20 متر يا ۴۰ متر است و و سيم آبی را در فاصله ۶۲٪ اين فاصله قرار ميگيرد
يعنی ۵/۱۲ متری يا ۲۵ متری قرار ميگيرد
بقيه در صفحه بعد

/ 0 نظر / 32 بازدید