تاثير رطوبت خاك بر مقاومت الكتريكي

سلام
درصد رطوبت موجود در خاک اطراف محل اجرای گراند بر روی مقاومت الکتريکی موثر است
به همين خاطر ما در اجرای گراند معمولا از عوامل تطبيق زمين استفاده ميکنيم تا
رطوبت اطراف را افزايش دهد يکی از اين عوامل زغال است که در روش سنتی ار آن
استفاده ميشود و در حقيقت زغال باعث حفظ رطوبت محيط اطراف الكترود ما ميشود
و عامل ديگري كه موثرتر است و من خودم حدود ۱۲ سال است آن را تجربه كرده ام
بنتونيت است بنتونيت به خاطر جاذبه الرطوبه بودن رطوبت را از فاصله دور جذب
مي كند و محيط اطراف را نيز مرطوب نگه ميدارد
تاثير رطوبت را را بر اساس جدول consultany handbook FURSE
برايتان مينويسم
اثر رطوبت در خاک (مقاومت بر حسب اهم ۰ سانتيمتر )


0 2.5 5 10 15 20 30 درصد رطوبت بر حسب وزن
10 ^9 250000 165000 53000 31000 12000 6400مقاومت خاک بستر
مقاومت خاک ماسه ای 4200 6300 10500 181500 43000 150000 9^10^

بنابراين ملاحظه مي فرماييد كه با افزايش ۳۰ درصدي در رطوبت زمين مقاومت الكتريكي
كاهش نسبتا زيادي مي يابد و اين را بايد بدانيم كه رطوبت حداقل ۱۰ درصد را
ما در بدترين شرايط هم داريم ۰
نكته مهمتر كه اين را با تجربه بدست آوردم رطوبت بالاتر از ۳۵ درصد نيز حالت
معكوس پيدا مي كند يعني هرچه رطوبت بالا ميرود مقاومت كاهش مي يابد ۰
با تشكر

/ 0 نظر / 44 بازدید